محمد تقی خان سیان والی نظامی خراسان ؛بانی اصلاحات در آستان قدس
38 بازدید
محل نشر: چکیده مقالات آوای تاریخ1387دانشگاه فردوسی مشهد
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
محمدتقی خان پسیان والی نظامی خراسان، بانی اصلاحات در آستان قدس رضوی سخن آغازین اکنون که 87سال به تعبیر هائی از" قیا م "،" فتنه" "جنبش" ،"انقلاب" کلنل محمد تقی خان پسیا ن در خراسان می گذرد ، ولی روح جوانمردی ، دلسوزی ، ایثار و فداکاری ،عشق به وطن ووطن دوستی ، مبارزه با ستم وستمگران وروحیه عدالت گستری وعدالت خواهی ، دفاع از محرومین ومستضعفین که ویژگی های یک انسان مسلمان می باشد از فضای شهرهای مان ازبین نرفته است . به ویژه وقتی که از کنار باغ نادری، آرامگاه این انسان دلباخته می گذریم ،تمام این اوصاف در ذهن انسان به جنبش در می آیند ، واینچنین شخصیتی را در ذهنمان می سازند . کلنل در شرایطی اقدام به عمل جراحی می کند که شرایط ازیک سو بسیار نامناسب بو د ، حاکمان خراسان تمام بسترهای چپاول را برای خواسته ها ی خود فراهم نموده بودند و از سوی دیگر بدنه جامعه همسوی قدرتمدارن نبود. آنها منتظر ناجی بودند تا زمینه عدالت و مساوات را در جامعه پیاده سازد . پسیان با این اوضاع پا به عرصه اصلاحات می گذارد تا بخشی از خواسته های شهروندانش را برآورده سازد . در این مقاله تلاش شده است تا به سهم وتوان خویش به بخشی از آنها پرداخته شود . اهم موضوعات به شرح زیر مور د کند و کاو قرار می گیرد : نسب وتحصیلات ؛ ورود به عرصه ی نظامی ؛ ورود به عرصه ی اصلاحات ؛ تیغ جراحی اصلاحات در آستان قدس ؛ وظایف کمیسیون های چهار گانه ؛ شرایط خادمی در حرم ؛ آزادی قوام وانتقامجویی از بانی اصلاحات.