بازشناسی اندیشه مرجئه و نظر اباصلت هروی در باره آن
39 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات "امین آفتاب" همایش بزرگداشت عبدالسلام اباصلت هروی/1392
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بازشناسی اندیشه مرجئه و نظر اباصلت هروی در باره آن