مدیریت زمان در فرایند زیارت
41 بازدید
ناشر: مشهد بنیاد پژوهشهای استان قدس
نقش: نویسنده
سال نشر: 1394
تعداد جلد : 1000
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
کتاب در سه بخش تنظیم و تدین شده 1-اهمیت زمان و2زمان بندی مراحل سفر و انجام اداب و برنامه های زیارت در طول سفر ، حین زیارت و بعد آن