هفته پژوهش+فعالیت های گروه
43 بازدید
مصاحبه کننده : سایت آستان قدس
محل مصاحبه : بنیاد
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : نشریه حرم وسایت
تعداد شرکت کننده : 0