روایتگر یکشنبه خونین مشهد و...
42 بازدید
موضوع: علوم سیاسی
مصاحبه کننده : خانم محمدی
محل مصاحبه : بنیاد پژوهشها
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : ماهنامه جوان نشریه موسسه مشاوره جوانان استان قدس شهریور 88
تعداد شرکت کننده : 0