امام رضا (ع) دانشمندترین فرد عصرخودش
36 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی
مصاحبه کننده : سیمای خراسان
محل مصاحبه : استودیو صداسیما
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : شبکه 3و5 سیما
تعداد شرکت کننده : 0