نگاهی به حوادث دیماه57 مشهد
46 بازدید
موضوع: علوم سیاسی
مصاحبه کننده : حسینیان
محل مصاحبه : تلفنی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : رادیو معارغ
تعداد شرکت کننده : 0

این مصاحبه ساعت 8:45صبح 10دیماه 91از رادیو معارف پخش گردید