تحلیلی از رویداد 10دیماه مشهد
43 بازدید
موضوع: علوم سیاسی
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0

ایراد سخنرانی درجمع استادان و دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد به دعوت انجمن تاریخ دانشکده در 10/10/1391صورت گرفت