یک شنبه خونین مشهد
40 بازدید
موضوع: علوم سیاسی
مصاحبه کننده : صدا و سیما خراسان رضوی
محل مصاحبه : میدان ده دی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : شبکه خبر
تعداد شرکت کننده : 0

رویداد دی ماه مشهد